Start » Privacy beleid

Privacy beleid

Voor het uitvoeren van mijn beroep en voor het kunnen bieden van begeleiding en ondersteuning aan mijn klanten is het noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Hoe er wordt omgegaan met deze gegevens lees je in het privacy beleid.

Als (aspirant) lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers verklaar ik informatie van en over cliënten, de opdracht en de uitvoering geheim te houden met uitzondering van de situaties waarin:

 1. de cliënt mij ten aanzien van bepaalde informatie hiervan ontslaat,
 2. ik informatie anonimiseer en deel met het oog op kennisvergaring,
 3. zwaarwegende belangen mij van mijn geheimhoudingsplicht ontheffen.

Monique Engelhard | Professional Organizer neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@monique-engelhard.nl.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt door Monique Engelhard | Professional Organizer

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Bankrekeningnummer en tenaamstelling
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt hebt in correspondentie, telefonisch of in een gesprek

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken

 • Medische gegevens
 • Woon- werksituatie
 • BSN

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Monique Engelhard | Professional Organizer verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te begeleiden en/of te ondersteunen om de opdracht te kunnen uitvoeren
 • Je te informeren over onze diensten
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het doen van belastingaangifte
 • Onze website te kunnen analyseren en de dienstverlening aan je te verbeteren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Monique Engelhard |Professional Organizer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren een bewaartermijn van twee jaar voor persoonsgegevens.

Voor onze bedrijfsadministratie hanteren we de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar.

Voor WMO-opdrachten hanteren wij de door de gemeenten voorgeschreven termijn van 15 jaar. Alle gegevens worden hierna verwijderd, dan wel gedeletet of via de papierversnipperaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Monique Engelhard | Professional Organizer verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Monique Engelhard | Professional Organizer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Monique Engelhard | Professional Organizer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Monique Engelhard | Professional Organizer en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@monique-engelhard.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Monique Engelhard | Professional Organizer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons